Jak zacházíme s osobními údaji

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a samozřejmě s nimi zacházíme v souladu s pravidly GDPR.
Níže vše popisuji detailně a v rámci možností snad i srozumitelně.

Společnost Jitka Tužová, provozovna  - Centrum Život hrou, Nám. Štefánika 780/5, 46001 Liberec, IČO: 61306495, dále jen „Jitka Tužová“, zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje, jež společnost Jitka Tužová získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností Jitka Tužová  jako dodavatelem. Předmětem je pořádání kurzů a seminářů, koučink a poradenství. K účelům definovaným v bodě 2 budou použity tyto údaje:

a. jméno a příjmení
b. datum narození
c. fakturační údaje
d. e-mailová adresa
e. telefonní kontakt

2. Účel zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány:
1.    k marketingovým účelům společnosti Jitka Tužová, tj. zejména za účelem nabízení vzdělávacích a poradenských služeb, zasílání informací o pořádaných akcích (např. formou zasílání newsletterů) dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti
2.    pro zasílání organizačních informací týkajících se kurzů a seminářů, pro vystavení faktur, osvědčení a přípravu prezenčních listin.

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat
Společnost Jitka Tužová bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou i zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost Jitka Tužová pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi ( účetní společnost) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností Jitka Tužová a na dobu 3 let po jeho ukončení.

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti Jitka Tužová vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu jitka.tuzova@zivothrou.cz.

6. Vaše práva jako subjektu údajů
Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:
1.    Jste oprávněni požadovat od společnosti Jitka Tužová přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
2.    Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).
3.    Jste oprávněni písemně požádat společnost Jitka Tužová o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).
4.    Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost Jitka Tužová  zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.
5.    V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost Jitka Tužová zpracování Vašich osobních údajů ukončí.
6.    Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Jitka Tužová provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  • vznést námitku proti zpracování
  • požádat společnost Jitka Tužová o vysvětlení
  • požadovat, aby společnost Jitka Tužová odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů
  • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Děkujeme za Vaši důvěru! Vaše údaje budeme střežit a svůj souhlas budete moci kdykoli odvolat zasláním žádosti o vyřazení na e-mailovou adresu info@joyfulenglish.czAktuality

30.4.2021

Denní příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 11 a pro děti od 12 do 16 let.

TERMÍN 1 pro děti 6 – 11 let :    16.8. - 20.8.2021  
TERMÍN 2 pro děti 12 – 16 let:   23.8. - 27.8.2021  

29.4.2021

Duben 2021

Momentálně jsou zakončeny online lekce pro předškolní děti a čekáme na rozvolnění, abychom se mohli sejít v učebně.

Online lekce pro školáky pokračují v online režimu. Jakmile to bude možné, přesuneme se do učebny.

13.2.2021

Věřím, že tento projekt těmto studentům pomůže.

A i když je online, je koncipovaný a zaměřený na praktické využití angličtiny, to znamená že se v něm mluví, povídá, komunikuje. Prostě se atu angličtina trénuje.

 

Dnešním dnem tvoříme svou budoucnost
-
Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi

Follow us:

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Lucius Annaaeus Seneca

© 2013 joyfulenglish.cz

webové stránky